พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 [ Open ]

 ระเบียบกรมคุมประพฤติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ [ Open ]

 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ [ Open ]

 ระเบียบกรมคุมประพฤติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการดำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ [ Open ]

 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจ [ Open ]

 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยบทบาทแลละวิธีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ [ Open ]

 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ [ Open ]

 ระเบียบคณะกรรมการคุมประพฤติ ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ [ Open ]

นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

    มี 58 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 23
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 39
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 397
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 1735
  ยอดผู้เยี่ยมชม 81793