Chumphon
Mon - Fri 08.00 - 16.00

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Image
นางสุธาสินี ชูเกื้อ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Image
นางสุวรรณี สามัญเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Image
นางสาวชุติมา สายัณห์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Image
นางสุพรรณี รักทิม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Image
นางสาววรรณภา ศรีสุภา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Image
นางสาวอารณีย์ ถาวรศรี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
Image
นางสาวอรวรรณ แก้วสาร
เจ้าพนักงานธุรการ
Image
นางสาวกิ่งกาญจน์ จันทร์สกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Image
นายประยงค์ อรัญญะ
พนักงานขับรถยนต์
Image
นายณฤพร กาลพิรักษ์
พนักงานขับรถยนต์ 
Image
นางสาวสุมณฑา ชูสุริยแสง
พนักงานทำความสะอาด 
Image
นายสมชาย คลังนิพิศ
พนักงานรักษาความปลอดภัย