Chumphon
Mon - Fri 08.00 - 16.00
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

กลุ่มคุมประพฤติเชิงพื้นที่

Image
นางวาสนา สุนทรา
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติ
Image
นางสาวทัดทรวง ศรีสุวรรณ์
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
Image
นางสิรินาฎ ชุ่มชื่น
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
Image
นายณรงค์ทศักดิ์ มากภิรมย์
พนักงานคุมประพฤติ
Image
นางสาวอัจฉรา รุ่งเรือง
พนักงานคุมประพฤติ
Image
นายศิรเทพ มีเสี่ยม
พนักงานคุมประพฤติ
Image
นายสถาพร ณ นคร
พนักงานคุมประพฤติ
Image
นางสาวกมลชนก พูลภักดี
พนักงานคุมประพฤติ
Image
นายประสงค์ งิ้วสุบรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน