Chumphon
Mon - Fri 08.00 - 16.00

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) :

"เป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากผู้กระทำผิดในระบบการคุมประพฤติ ในปี 2563"

 

พันธกิจ (Mission) :

  1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน
  2. ขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนด้วยบุคลากรมืออาชีพ