พิมพ์
หมวด: ภาพ ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 319

ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ รับการตรวจราชการจากนางวราภรณ์ เปล่งแสง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และคณะเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร, ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ และกลุ่อำนวยการและสนับสนุนการคุมประพฤติ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการคุมประพฤติเชิงพื้นที่ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในการปฎิบัติงาน ตลอดจนมอบนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติในการขับเคลื่อนภารกิจงานให้บรรลุเป้าหมายและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ในการนี้ผู้ตรวจราชการฯได้ออกเยี่ยมศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนของสำนักงานฯ ณ วัดเขาเจดีย์ ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร    เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน